Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η τελική ημερομηνία για το ετήσιο τέλος εταιρειών για το έτος 2021, που ανέρχεται στα €350 ανά εταιρεία, πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν αποπερατώσει τη πληρωμή του τέλους μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, τότε επιβάλλεται ποινή 10% εάν η πληρωμή γίνει 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης και εάν η πληρωμή γίνει μέχρι 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης, επιβάλλεται πρόσθετη ποινή 30%.

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής οι εταιρείες υφίστανται επιπλέον χρεώσεις που καθορίζονται ανάλογα με την καθυστέρηση της πληρωμής ως εξής:

 

€350 + €35 (10%) = €385 για το τέλος που καταβάλλεται μεταξύ 1/7/2021 – 31/8/2021

€350 + €140 (10%+30%) = €490 για το τέλος που καταβάλλεται μεταξύ 1/9/2021 – 30/11/2021

 

Εκτός από τα πιο πάνω, σε περίπτωση μη πληρωμής, το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών δύναται να προχωρήσει στη διαγραφή της εταιρείας σας (strike off) από το μητρώο του σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο ετήσιος φόρος εισφοράς (€350) καταβάλλεται μόνο προς το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και μόνο μέσω της ιστοσελίδας JCCSMART.

 

 

Εάν επιθυμείτε να κάνουμε την πληρωμή εκ μέρους της εταιρείας σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]